Usługi

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą świadczenia usługi serwisu brokerskiego:

Oferta

Etapy współpracy:

   1. Udzielenie pełnomocnictwa.   
    Aby móc występować przed ubezpieczycielami w imieniu swojego klienta, aby móc składać w jego imieniu zapytania ofertowe do ubezpieczycieli, broker musi uzyskać od klienta stosowne pełnomocnictwo, którego wzór prezentujemy Państwu poniżej:
    pełnomocnictwo


  1. Analiza aktualnego stanu ochrony ubezpieczeniowej   Aby móc przygotować dla swojego klienta właściwy program ubezpieczeniowy broker powinien zapoznać się z dotychczasowym programem pod względem: zakresu ubezpieczenia, systemu ubezpieczenia, sum ubezpieczenia, ewentualnych luk prawnych, wyłączeń odpowiedzialności i udziałów własnych w szkodach.
  1.  Analiza rzeczywistego zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową  
   Kolejnym krokiem jest rozpoznanie przez brokera potencjalnych zagrożeń w ramach prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej. Polegać to będzie na identyfikacji ryzyk, kalkulacji rozmiarów potencjalnych strat oraz uświadomieniu swojemu klientowi możliwości pozostawienia niektórych ryzyk na tzw. „udziale własnym”. 
  1. Opracowanie programu ubezpieczenia dla przedsiębiorstwa
   Następnym etapem współpracy jest opracowanie przez brokera programu ubezpieczeniowego dla klienta. W zależności od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej program ubezpieczeniowy może składać się z kilku bądź kilkunastu składników spośród  grup ubezpieczeń .
  1. Negocjowanie warunków ubezpieczenia z wybranymi Ubezpieczycielami
   Po opracowaniu programu ubezpieczeniowego składane są w imieniu klienta zapytania ofertowe do kilku wybranych towarzystw ubezpieczeniowych. Wybór określonych towarzystw ubezpieczeniowych, do których broker składa zapytania ofertowe, następuje w oparciu o wcześniejszą ocenę ich sytuacji finansowej, ich pozycji na rynku ubezpieczeniowym, posiadanych produktów ubezpieczeniowych, proponowanych stawek itp. Na tym etapie następuje porównanie ofert pod względem wielu aspektów ubezpieczenia (cena oferty, zakres ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności, udział własny w szkodzie, gotowość ubezpieczyciela do wprowadzenia zapisów szczególnych, istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej itd.). Zestawienie ofert wraz z opinią brokera i rekomendacją określonego towarzystwa (kilku towarzystw) trafia w ręce klienta w celu podjęcia ostatecznej decyzji.
  1. Wdrożenia programu ubezpieczenia 
   Po wyborze kreślonego ubezpieczyciela broker zawiera ubezpieczenie w imieniu klienta, bądź na jego rzecz, wdrażając tym samym opracowany i zaakceptowany program ubezpieczeniowy.
  1. Zarządzanie portfelem ubezpieczeniowym Klienta
   Zarządzanie przez brokera portfelem ubezpieczeniowym swojego klienta polega na pełnej obsłudze administracyjnej ubezpieczeń, tzn. kompletowaniu niezbędnych dokumentów, sporządzaniu wniosków ubezpieczeniowych, dostarczaniu polis ubezpieczenia, dopilnowywaniu terminów płatności rat, terminów wygasania polis itp. Broker ma obowiązek monitorować wszelkie zmiany i zagrożenia związane z prowadzoną przez swojego klienta działalnością gospodarczą. W tym celu powinny być uzgodnione techniki komunikowania się pomiędzy brokerem, jego klientem i towarzystwem ubezpieczeniowym.
 1. Nadzór nad ewentualnym procesem odszkodowawczym 
  Ten etap współpracy wielokrotnie decyduje o losach brokera w kwestii dalszej obsługi swojego klienta. Dbałość o sprawne przeprowadzenie procesu likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania ma więc znaczenie niebagatelne. W tym celu warto jest wprowadzić instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia szkody. W sytuacji jej wystąpienia broker sformułuje roszczenia odszkodowawcze oraz będzie prowadził nadzór nad prawidłową realizacją odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe. W skrajnych sytuacjach broker może wziąć również udział w postępowaniach sądowych przeciwko ubezpieczycielowi.